วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดที่ 1 ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลี่ยลดลง (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 2

ตัวชี้วัีดที่ 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณพ.ศ. 2556 (ไม่น้อยกว่า 80)

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณพ.ศ. 2556 (ไม่น้อยกว่า 94)

ตัวชี้วัดที่ 5 เครือข่ายบริการมีระบบพัฒนา Service plan

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจังหวัดที่มี ศสม. ในเขตเมืองตาม เกณฑ์ที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า 70)

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรองคุณภาพมาตรฐาน